RODO, Polityka Prywatności, Regulamin Econverse 2024 FUSE, Regulamin Warsaw Startup Club

REGULAMIN PROJEKTU ECONVERSE 2024 FUSE

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Econverse 2024 FUSE, zwanym dalej “Projektem”.
 2. Projekt ma na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości wśród polskiej młodzieży poprzez serię warsztatów Startup School oraz wydarzenie Econverse 2024 FUSE. W trakcie Projektu Uczestnicy, wybierają jedną ze ścieżek - ideathon własnego pomysłu na startup w wybranych sektorach oraz wyzwania z budową rozwiązań dla partnera wyzwania.
 3. Realizatorem Projektu jest Fundacja Econverse, z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958429, zwana dalej „Organizatorem”. 
 4. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Fundacja Empiria i Wiedza.
 5. Udział w projekcie jest w pełni darmowy. Pełna lista partnerów Projektu znajduje się na stronie www.econverse.org.
 6. Uczestnicy Projektu, zwani dalej „Uczestnikami”, to osoby wskazane przez Organizatora, wyłonione w procesie aplikacji do Projektu.
 7. Regulaminy konkursów odbywających się w ramach projektów zostaną przesłane drogą mailową. 
 8. Wszystkie osoby uczestniczące w Projekcie, a także ich opiekunowie prawni w wypadku osób małoletnich, mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 9. Warunkiem udziału w Projektu jest przesłanie kopii podpisanego Regulaminu Projektu Econverse 2024 FUSE, a także, dla osób małoletnich, zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w Projekcie. 

§2 Regulamin kwalifikacji do Projektu

 1. Przedmiotem Kwalifikacji jest zapewnienie udziału uczestników w projekcie Econverse 2024 FUSE.
 2. W Kwalifikacji do projektu Econverse 2024 FUSE mogą wziąć udział osoby w wieku 16-25 lat, które nie brały udziału w więcej niż 2 edycjach Econverse.
 3. Organizatorem Kwalifikacji jest Fundacja Econverse. 
 4. Oceny aplikacji dokonuje Komisja Konkursowa (Komisja), w skład której wchodzą członkowie zespołu Econverse 2024 FUSE wskazani przez Zarząd Fundacji Econverse. 
 5. Zadaniem Komisji jest ocena nadesłanych aplikacji konkursowych (Aplikacja), wyłonienie 130 Uczestników zakwalifikowanych do projektu Econverse 2024 FUSE oraz dopasowanie do zespołów w wybranych sektorach. Organizator nie gwarantuje przydzielenia uczestnika do sektora wybranego w Aplikacji.
 6. Komisja działa aż do rozwiązania przez Organizatora.`
 7. Składanie fałszywych informacji upoważnia Komisję do wykluczenia Aplikanta z kwalifikacji.

§3 Potwierdzenie udziału w Wydarzeniu 

 1. Uczestnicy wyłonieni w procesie kwalifikacji i ich opiekunowie prawni mają 7 dni na podjęcie decyzji w sprawie udziału w Projekcie Econverse 2024 FUSE od czasu otrzymania przez Aplikanta decyzji o przyjęciu na Wydarzenie. Decyzja jest przesyłana drogą mailową na adres aplikacje@econverse.org.
 2. Niedokonanie, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, potwierdzenia udziału jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie Econverse 2024 FUSE.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, Komisja może ustanowić kolejnego Uczestnika z Listy Rezerwowych. Wówczas osoba ta trafia do zespołu, który jest w niepełnym składzie liczbowym.   

§4 Organizacja i zasady ścieżki ideathon w sektorach:  Lifestyle, E-commerce, Future of Work and Education, Industry 4.0, Startups for Ukraine. 

 1. Uczestnicy są przydzielani przez Komisję do 5 osobowych zespołów na podstawie wybranych preferencji odnośnie sektora i roli. Nie ma możliwości wymiany członków zespołów, wyjątkiem jest wydarzenie wynikające z siły wyższej za zgodą Organizatora bądź.
 2. Projekt obejmuje 3 główne fazy oraz dodatkowe wydarzenia równoległe:
  1. Start-Up School - seria wykładów i spotkań online przygotowująca do Eliminacji Regionalnych
  2. Rozwój Pomysłu – praca w zespołach, a także z Mentorami w trakcie Econverse 2024 – 12 czerwca.
  3. Półfinał Econverse 2024 FUSE - rywalizacja o awans do Wielkiego Finału Econverse 2024 (w formie Pitch Contest, ocenianego przez Komisję, której członków powołuje Organizator). Do Wielkiego Finału zakwalifikuje się zwycięzca w każdym sektorze, a także 5 Lucky Losers – zespoły wybrane przez Jurorów jako najlepsze spośród pozostałych zespołów - 13 czerwca. 
  4. Wielki Finał Econverse 2024 FUSE  - rywalizacja o główne nagrody Econverse 2024 (w formie Pitch Contest, ocenianego przez Komisję, której członków powołuje Organizator). W Wielkim Finale bierze udział, kolejno:
   1. Siedem zespołów z sektorów e-commerce, future of work and education, industry 4.0, lifestyle, które walczą o nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce
   2. Dwa zespoły ze ścieżki Wyzwanie Orange Polska, które walczą o Nagrodę Specjalną Orange Polska w wysokości 5000 PLN. 
   3. Cztery zespoły ze ścieżki #startups4Ukraine, które walczą o Nagrodę Specjalną w wysokości 5000 PLN. 
   4. Wszystkie zespoły walczą o Nagrodę Publiczności, a także, potencjalnie, dodatkowe Nagrody Specjalne. 
  5. Pitch Contest Night (PCN) - PCN jest to konkurs (rozrywka), w którym oceniane są spontaniczne pitche. W konkursie bierze udział 16 uczestników, którzy zostali wyłonieni przez Organizatora na podstawie rozwiązania zadania specjalnego, ogłoszonego w pierwszym dniu Econverse 2024. Uczestnik dostaje na przygotowanie tematu określony czas. Zarówno czas pitcha jak i czas na przygotowanie zmniejsza się w kolejnych etapach. Podczas każdego etapu, uczestnik który czeka na swojego pitcha będzie na sali z słuchawkami wygłuszającymi, tak aby nie słyszeć pitcha przeciwnika. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania Jury oraz Publiczności w proporcji 60/40.
 1. Harmonogram Wydarzenia zostanie przesłany Uczestnikom mailowo, a także przedstawiony na stronie Wydarzenia, Gridaly, oraz na grupie Facebook Econverse.

§5 Zasady ścieżki Wyzwanie Orange Polska

 1. Celem uczestnictwa w ścieżce Wyzwanie Orange Polska jest stworzenie rozwiązania dla partnera w wybranej przez uczestnika kategorii: Aplikacja do oceny LLMów, Inteligentny asystent handlowca lub Identyfikacja urządzeń podłączonych do Wi-Fi (szczegóły wyzwań znajdują się na stronie https://econverse.org/). 
 2. Nagrodą dla zwycięzcy, który przygotuje najlepsze rozwiązanie, w ścieżce Wyzwanie Orange Polska jest 5000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)
 3. Uczestnik rozumie i zgadza się na to, że Fundacja Econverse nabywa całość autorskich praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w zakresie nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z utworów, w tym wyników prac i materiałów dowolnego rodzaju, opracowanych i stworzonych przez uczestnika biorącego udział w Wydarzeniu, w tym własność egzemplarzy na których znajdują się takie utwory, w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ponadto na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalenie i zwielokrotnienie utworów dowolną techniką i w dowolnej formie w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy;
 2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość;
 3. wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
 4. wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych;
 5. dokonywanie skrótów, cięć, przeróbek, przemontowań, tłumaczeń;
 6. modyfikowanie całości utworów oraz ich pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 1. łączenie utworów oraz ich fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku działań uczestnika,
 2. wprowadzania do sieci Internet i Intranet,a w odniesieniu do utworów stanowiących program komputerowy przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje ponadto na polach eksploatacji określonych w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz w zakresie:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w tym w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 
  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; Fundacja Econverse będzie uprawniona do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań utworów, w tym w szczególności ich modyfikacji,
  3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii.

4. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Fundację Econverse zależnego prawa autorskiego w stosunku do utworów zawartych w utworach oraz udziela Fundacji Econverse wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty, z którymi Fundacja Econverse będzie zawierała umowy.
5. Przeniesienie na Fundację Econverse autorskich praw majątkowych przez uczestnika następuje w momencie zakończenia wydarzenia.
6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez osoby trzecie na zlecenie Fundacji Econverse wszelkich, uzasadnionych zdaniem Fundacji Econverse, zmian oraz opracowań utworów
7. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów i gwarantuje, że prawa te nie będą wykonywane, w szczególności zezwala na ich rozpowszechnianie bez podania jego imienia i nazwiska autora.
8. Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich (dalej “Umowa o przeniesienie praw autorskich”) z Fundacją Econverse przed przystąpieniem do Wyzwania Orange Polska. Podpisanie ww. umowy jest warunkiem przystąpienia do Wyzwania. Projekt Umowy o przeniesienie praw autorskich zostanie przekazany Uczestnikom do wglądu w terminie 7 dni do rozpoczęcia Wyzwania Orange Polska.

§6 Zasady ścieżki Wyzwanie Scope Fluidics

 1. Celem uczestnictwa w ścieżce Wyzwanie Scope Fluidics jest stworzenie rozwiązania dla partnera w wybranej przez uczestnika kategorii: Personalized and Precision Health, Digital and Remote Health Technologies lub Innovative Therapies and Technologies for Longevity and Systemic Health (szczegóły wyzwań znajdują się na stronie https://econverse.org/). 
 2. Nagrodą dla zwycięzcy, który przygotuje najlepsze rozwiązanie, w ścieżce jest 5000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)
 3. Uczestnik rozumie i zgadza się na to, że Fundacja Econverse nabywa całość autorskich praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w zakresie nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z utworów, w tym wyników prac i materiałów dowolnego rodzaju, opracowanych i stworzonych przez uczestnika biorącego udział w Wydarzeniu, w tym własność egzemplarzy na których znajdują się takie utwory, w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ponadto na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalenie i zwielokrotnienie utworów dowolną techniką i w dowolnej formie w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy;
 2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość;
 3. wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
 4. wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych;
 5. dokonywanie skrótów, cięć, przeróbek, przemontowań, tłumaczeń;
 6. modyfikowanie całości utworów oraz ich pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 1. łączenie utworów oraz ich fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku działań uczestnika,
 2. wprowadzania do sieci Internet i Intranet, a w odniesieniu do utworów stanowiących program komputerowy przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje ponadto na polach eksploatacji określonych w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz w zakresie:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w tym w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 
  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; Fundacja Econverse będzie uprawniona do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań utworów, w tym w szczególności ich modyfikacji,
  3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii.

4. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Fundację Econverse zależnego prawa autorskiego w stosunku do utworów zawartych w utworach oraz udziela Fundacji Econverse wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty, z którymi Fundacja Econverse będzie zawierała umowy.
5. Przeniesienie na Fundację Econverse autorskich praw majątkowych przez uczestnika następuje w momencie zakończenia wydarzenia.
6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez osoby trzecie na zlecenie Fundacji Econverse wszelkich, uzasadnionych zdaniem Fundacji Econverse, zmian oraz opracowań utworów
7. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów i gwarantuje, że prawa te nie będą wykonywane, w szczególności zezwala na ich rozpowszechnianie bez podania jego imienia i nazwiska autora.
8. Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich (dalej “Umowa o przeniesienie praw autorskich”) z Fundacją Econverse przed przystąpieniem do Wyzwania Scope Fluidics. Podpisanie ww. umowy jest warunkiem przystąpienia do Wyzwania. Projekt Umowy o przeniesienie praw autorskich zostanie przekazany Uczestnikom do wglądu w terminie 7 dni do rozpoczęcia Wyzwania Orange Polska.

§7 Nagrody

 1. Wartość nagród podczas wszystkich wydarzeń Econverse 2024 FUSE wynosi 25 000 PLN. 
 2. Podczas Econverse 2024 FUSE uczestnicy mają możliwość zdobycia:
  1. Trzech nagród zespołowych (pierwsze, drugie, trzecie miejsce) w ramach ścieżki projektu dla zespołów z sektorów e-commerce, future of work and education, industry 4.0 i lifestyle. 
  2. Nagrody Specjalnej w ramach Wyzwania Orange Polska. 
  3. Nagrody Specjalnej w ramach ścieżki #startups4Ukraine. 
  4. Nagród indywidualnych w ramach Pitch Contest Night.
  5. Partnerom Fundacji przysługuje prawo do przeznaczania dodatkowych nagród zespołom.
 3. Otrzymane nagrody rzeczowe zostaną wręczone Zwycięzcom Konkursu w dniu Wielkiego Finału Econverse 2024, a nagrody pieniężne zostaną wysłane do Zwycięzcy na koszt Fundacji Econverse, na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od dnia przekazania rachunku bankowego na adres finanse@econverse.org

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z Organizatorem w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się pod adresem mailowym: fundacja@econverse.org
 2. Wysłanie Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Aplikanta i jego Rodziców/opiekunów prawnych przez Fundację (administrator danych osobowych) dla celów niniejszej Kwalifikacji oraz informowania o przebiegu Kwalifikacji, zgodnie z RODO.
 3. Dane zawarte w Aplikacjach Aplikantów będą udostępnianie Fundacji w celu realizacji Kwalifikacji, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
 4. Imiona i nazwiska oraz wizerunek osób będących Uczestnikami Econverse 2023 oraz zdjęcia i filmy z udziałem tych osób mogą zostać opublikowane na stronie internetowej i profilu w mediach społecznościowych Kwalifikacji, Fundacji oraz przez partnerów i sponsorów Kwalifikacji w celach informacyjnych lub promocyjnych, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
 5. Aplikant przystępując do Kwalifikacji wyraża zgodę na przekazanie partnerom i sponsorom Wydarzenia swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i danych powiązanych placówek edukacyjnych oraz notatki o preferowanym sektorze i roli, motywacji do nauki, a także planach na przyszłość.
 6. Polityka prywatności znajduje się na stronie: www.econverse.org/polityka-prywatnosci

§9 Regulamin Ogólny

 1. Podczas pobytu na Wydarzeniu właściwym dla Eliminacji Regionalnych i Wielkim Finale uczestników obowiązuje: 
 • Stosowanie się do poleceń Organizatora,
 • Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników,
 • Przestrzeganie czystości na terenie Wydarzenia,
 • Bezwzględne przestrzeganie regulaminów określających warunki korzystania ze sprzętu i urządzeń.
 1. Podczas pobytu na Wydarzeniu uczestników niepełnoletnich obowiązuje pod rygorem usunięcia z wydarzenia bezwzględny zakaz:
 • Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych),
 • Posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
 • Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

§10 Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w miejscu przeprowadzania poszczególnych etapów Projektu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas przeprowadzania poszczególnych etapów Projektu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników podczas przeprowadzania poszczególnych etapów Projektu.

§11 Obowiązki Organizatora i Uczestnika

 1. W trakcie trwania poszczególnych etapów Projektu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Nieobecność Uczestnika na więcej niż 50% części Projektu online bez uzasadnionej przyczyny jak i jakiejkolwiek części stacjonarnej Projektu bez względu na jej przyczynę równoznaczna jest z jego wykluczeniem z Projektu. W wypadku nieobecności na części Online Projektu uczestnik jest zobowiązany dostarczyć uzasadnienie nieobecności na adres fundacja@econverse.org w ciągu 3 dni. 
 3. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia związane z poszczególnymi etapami Projektu. Identyfikator zostanie Uczestnikowi wydany pierwszego dnia Wydarzenia.
 4. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników Projektu jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika uniemożliwia prawidłowe prowadzenie poszczególnych etapów Projektu oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników, Prowadzący ma prawo wykreślić go z listy Uczestników.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z przestrzeni, na której odbywają się Wydarzenia związane z Projektem., zgodnie z wytycznymi, Scenariuszem Wydarzenia, a także planem zagospodarowania powierzchni. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Scenariuszem Wydarzenia, a także planem zagospodarowania powierzchni przed wejściem na teren wydarzenia. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika uniemożliwia prawidłowe prowadzenie wydarzenia, Prowadzący ma prawo wyprosić go z trwającego wydarzenia. 
 7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania pisemnie przed wydarzeniem o poważnych schorzeniach, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach.
 8. Uczestnik Projektu i jego Wydarzeń jest w pełni odpowiedzialny za swoje działania oraz w pełni odpowiada za ich następstwa. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia zdrowia i mienia wywołane działaniami Uczestników.
 9. Osoby obecne na Wydarzeniach Projektu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Wydarzenia do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach. 

§11  Lokalizacja projektu

 1. Projekt odbywa się między 12.06.2024 a 14.06.2024 w kampusie Google For Startups w Warszawie oraz na PGE Narodowym w Warszawie. 

§12 Wizerunek

 1. Uczestnik wyraża zgodę, aby w trakcie przeprowadzania wydarzenia przedstawiciele Organizatora, Prowadzący, czy też inna osoba lub podmiot medialny (telewizja, radio, prasa, blogerzy, vlogerzy, podcasterzy itp.) wskazany przez Organizatora wykonywał zdjęcia i nagrania wideo Uczestnikom wydarzenia celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej i promocji wydarzenia na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, telewizji, radiu, prasie.
 2. Za wykorzystanie wizerunku na podstawie powyższej zgody uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. W przypadku braku zgody na wykorzystywania wizerunku Uczestnika wydarzenia, jest on zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie na adres mailowy fundacja@econverse.org.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.econverse.org oraz w serwisie Facebook.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2024 r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia, poprzednie wersje regulaminu zostają uchylone.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółową treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa Załącznik §7 niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie trwania projektu. 
 5. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o wprowadzanych zmianach.

Regulamin eventu Warsaw Startup Club

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady uczestnictwa w eventach organizowanych przez Fundację Econverse, z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958429, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Uczestnictwo w eventach jest dobrowolne i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

Zasady uczestnictwa

2.1. Uczestnikami eventów mogą być osoby w wieku od 16 lat, zainteresowane startupami, technologią i innowacjami.

2.2. Rejestracja na event odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł za pośrednictwem platformy Evenea.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników oraz do zmiany harmonogramu, programu i miejsca eventu.

Opłaty i koszty uczestnictwa

3.1. Uczestnictwo w eventach jest odpłatne i wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł za pośrednictwem platformy Evenea.

3.2. Opłaty za uczestnictwo w eventach nie podlegają zwrotowi, chyba że Organizator odwoła event.

Prawa i obowiązki uczestników

4.1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich zasad i wytycznych ustalonych przez Organizatora.

4.2. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów, usług i informacji udostępnionych przez Organizatora w ramach eventu.

4.3. Uczestnik zobowiązany jest do szanowania praw innych uczestników oraz do zachowania należytej staranności i kultury osobistej.

4.4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie eventu, zarówno na rzecz Organizatora, jak i innych uczestników.

Wykorzystanie wizerunku uczestnika

5.1. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach marketingowych związanych z eventem i działalnością Organizatora, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody uczestnika oraz bez prawa do wynagrodzenia.

5.2. Wykorzystanie wizerunku może obejmować publikację fotografii, filmów oraz innych materiałów w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

6.2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

6.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://econverse.org/polityka-prywatnosci/.

Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.2. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w eventach będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Poznaniu.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.

7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dbając o Twoje prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia RODO poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie RODO

Administrator danych osobowych: 

Fundacja Econverse 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/71 | 60-523 Poznań

KRS 0000958429 | NIP 781 203 28 96

Dane kontaktowe: 

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: fundacja@econverse.org

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy oraz skąd pozyskaliśmy Twoje dane:

Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujące – imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, ale także informacje niezbędne do udziału w wydarzeniu takie jak informacje o placówkach edukacyjnych, preferencje co do diety, rozmiaru koszulki, wybranej roli Econtest i sektorów, informacje o zainteresowaniach edukacyjnych, działalności pozaszkolnej oraz wizji na siebie. Wszelkie dane jakie będziemy przetwarzać, pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie m.in. poprzez uzupełnienie naszych formularzy, testów, ale także podczas bezpośredniego kontaktu z Nami. 

Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Aplikowanie oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację oraz partnerów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda
 • Kontakt telefoniczny, korespondencja mailowa i tradycyjna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Spełnienie obowiązków prawnych jakie na Nas ciążą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustalenie i dochodzenie praw lub obrony przed roszczeniami – tym samym chronimy Nasze interesy jako Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Realizacja celi wizerunkowych, promocyjnych naszej Fundacji poprzez umieszczenie materiałów, relacji z naszych wydarzeń na profilach Econverse w portalach społecznościowych np. Facebook, Instagram (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes oraz art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie wizerunku) 
 • Realizacji celi ubocznych jak m.in. archiwizowaniu, niszczeniu dokumentów, prowadzeniu audytów wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)

W ramach naszych działań nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Jak długo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnie z tymi przepisami metod, ale nie dłużej niż 3 lata, liczą od końca roku kalendarzowego. Np. dane zebrane w 2022 r. będą przetwarzane przez pełne 3 lata, czyli do 31.12.2025 r. 

Podmioty, którym dane mogą być udostępniane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności np. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne m.in. Hosting - LH.pl, Google Domains;
 • partnerzy, jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie im danych – lista partnerów dostępna jest na stronie www.econverse.org;
 • instytucjom publicznym, które z mocy prawa będą miały dostęp do danych. 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  Natomiast może się tak zdarzyć w związku z korzystaniem przez Nas z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie np. Google Domains – Polityka prywatności

Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG w sytuacji, gdy wejdziesz na nasz profil na Social Media. Możesz bezpośrednio przejść do informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Facebook oraz Instagram.

Prawa, które przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopii danych. 
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. 
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. 
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
 • Prawo do wycofania zgody - możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Nam wyraziłeś. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo do przetwarzania Twoich danych. 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie wnioski, zapytania odnośnie do przetwarzania Twoich danych osobowych można wysyłać na adres e-mail:  fundacja@econverse.org.  

Polityka plików cookies | www.econverse.org


Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki „cookies” oraz jak my je wykorzystujemy. Należy zapoznać się z tą polityką, aby zrozumieć, jakiego rodzaju pliki cookies używamy, jakie informacje zbieramy za ich pomocą i w jaki sposób pliki cookies są wykorzystywane. Natomiast więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy, zabezpieczamy dane osobowe użytkowników strony, można znaleźć w naszej polityce prywatności. 

Niniejsza polityka mówi także jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam podajesz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki dotyczące plików cookies, skontaktuj się z nami: 

 • listownie: Fundacja Econverse | ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/71 | 60-523 Poznań 
 • e-mail: fundacja@econverse.org

Co to jest plik „cookies”?

„Cookies” zwane także jako ciasteczka, to krótkie informacje/pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby, które nie posiadają uprawnień nie miały do tego dostępu. 

Mogą być one odczytywane przez Nas jako Administratora danych osobowych, a także przez systemy należące do innych zaufanych podmiotów, z których technologii korzystamy. 

W jakim celu używamy plików „cookies”?

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość.

Jak możesz kontrolować pliki cookies?

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. 

Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Jak to zrobić?

Kontrola – przeglądarka internetowa: jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji w tym zakresie możesz znaleźć na stronie: https://www.aboutcookies.org/

Co się stanie, jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies?

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, LinkedIn, Instagram etc.

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu: 

 • aż do opuszczenie przez Ciebie strony internetowej lub też wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dotyczy to głównie plików cookies technicznych;
 • niektóre pliki cookies mogą pozostać na Twoim urządzeniu aż do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie. 

Krótki przewodnik jak wyłączyć pliki cookies z Twoich przeglądarek internetowych

Producenci przeglądarek udostępniają strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookies w ich produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej. 

W przypadku innych przeglądarek prosimy o sprawdzenie w dokumentacji udostępnionej przez dostawcę przeglądarki.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram