RODO, Polityka Prywatności, Regulamin Econverse 2024 FUSE, Regulamin Warsaw Startup Club

REGULAMIN PROJEKTU ECONVERSE 2024 FUSE

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Econverse 2024 FUSE, zwanym dalej “Projektem”.
 2. Projekt ma na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości wśród polskiej młodzieży poprzez serię warsztatów Startup School oraz wydarzenie Econverse 2024 FUSE. W trakcie Projektu Uczestnicy, wybierają jedną ze ścieżek - ideathon własnego pomysłu na startup w wybranych sektorach oraz wyzwania z budową rozwiązań dla partnera wyzwania.
 3. Realizatorem Projektu jest Fundacja Econverse, z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958429, zwana dalej „Organizatorem”. 
 4. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Fundacja Empiria i Wiedza.
 5. Udział w projekcie jest w pełni darmowy. Pełna lista partnerów Projektu znajduje się na stronie www.econverse.org.
 6. Uczestnicy Projektu, zwani dalej „Uczestnikami”, to osoby wskazane przez Organizatora, wyłonione w procesie aplikacji do Projektu.
 7. Regulaminy konkursów odbywających się w ramach projektów zostaną przesłane drogą mailową. 
 8. Wszystkie osoby uczestniczące w Projekcie, a także ich opiekunowie prawni w wypadku osób małoletnich, mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 9. Warunkiem udziału w Projektu jest przesłanie kopii podpisanego Regulaminu Projektu Econverse 2024 FUSE, a także, dla osób małoletnich, zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w Projekcie. 

§2 Regulamin kwalifikacji do Projektu

 1. Przedmiotem Kwalifikacji jest zapewnienie udziału uczestników w projekcie Econverse 2024 FUSE.
 2. W Kwalifikacji do projektu Econverse 2024 FUSE mogą wziąć udział osoby w wieku 16-25 lat, które nie brały udziału w więcej niż 2 edycjach Econverse.
 3. Organizatorem Kwalifikacji jest Fundacja Econverse. 
 4. Oceny aplikacji dokonuje Komisja Konkursowa (Komisja), w skład której wchodzą członkowie zespołu Econverse 2024 FUSE wskazani przez Zarząd Fundacji Econverse. 
 5. Zadaniem Komisji jest ocena nadesłanych aplikacji konkursowych (Aplikacja), wyłonienie 130 Uczestników zakwalifikowanych do projektu Econverse 2024 FUSE oraz dopasowanie do zespołów w wybranych sektorach. Organizator nie gwarantuje przydzielenia uczestnika do sektora wybranego w Aplikacji.
 6. Komisja działa aż do rozwiązania przez Organizatora.`
 7. Składanie fałszywych informacji upoważnia Komisję do wykluczenia Aplikanta z kwalifikacji.

§3 Potwierdzenie udziału w Wydarzeniu 

 1. Uczestnicy wyłonieni w procesie kwalifikacji i ich opiekunowie prawni mają 7 dni na podjęcie decyzji w sprawie udziału w Projekcie Econverse 2024 FUSE od czasu otrzymania przez Aplikanta decyzji o przyjęciu na Wydarzenie. Decyzja jest przesyłana drogą mailową na adres aplikacje@econverse.org.
 2. Niedokonanie, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, potwierdzenia udziału jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie Econverse 2024 FUSE.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, Komisja może ustanowić kolejnego Uczestnika z Listy Rezerwowych. Wówczas osoba ta trafia do zespołu, który jest w niepełnym składzie liczbowym.   

§4 Organizacja i zasady ścieżki ideathon w sektorach:  Lifestyle, E-commerce, Future of Work and Education, Industry 4.0, Startups for Ukraine. 

 1. Uczestnicy są przydzielani przez Komisję do 5 osobowych zespołów na podstawie wybranych preferencji odnośnie sektora i roli. Nie ma możliwości wymiany członków zespołów, wyjątkiem jest wydarzenie wynikające z siły wyższej za zgodą Organizatora bądź.
 2. Projekt obejmuje 3 główne fazy oraz dodatkowe wydarzenia równoległe:
  1. Start-Up School - seria wykładów i spotkań online przygotowująca do Eliminacji Regionalnych
  2. Rozwój Pomysłu – praca w zespołach, a także z Mentorami w trakcie Econverse 2024 – 12 czerwca.
  3. Półfinał Econverse 2024 FUSE - rywalizacja o awans do Wielkiego Finału Econverse 2024 (w formie Pitch Contest, ocenianego przez Komisję, której członków powołuje Organizator). Do Wielkiego Finału zakwalifikuje się zwycięzca w każdym sektorze, a także 5 Lucky Losers – zespoły wybrane przez Jurorów jako najlepsze spośród pozostałych zespołów - 13 czerwca. 
  4. Wielki Finał Econverse 2024 FUSE  - rywalizacja o główne nagrody Econverse 2024 (w formie Pitch Contest, ocenianego przez Komisję, której członków powołuje Organizator). W Wielkim Finale bierze udział, kolejno:
   1. Siedem zespołów z sektorów e-commerce, future of work and education, industry 4.0, lifestyle, które walczą o nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce
   2. Dwa zespoły ze ścieżki Wyzwanie Orange Polska, które walczą o Nagrodę Specjalną Orange Polska w wysokości 5000 PLN. 
   3. Cztery zespoły ze ścieżki #startups4Ukraine, które walczą o Nagrodę Specjalną w wysokości 5000 PLN. 
   4. Wszystkie zespoły walczą o Nagrodę Publiczności, a także, potencjalnie, dodatkowe Nagrody Specjalne. 
  5. Pitch Contest Night (PCN) - PCN jest to konkurs (rozrywka), w którym oceniane są spontaniczne pitche. W konkursie bierze udział 16 uczestników, którzy zostali wyłonieni przez Organizatora na podstawie rozwiązania zadania specjalnego, ogłoszonego w pierwszym dniu Econverse 2024. Uczestnik dostaje na przygotowanie tematu określony czas. Zarówno czas pitcha jak i czas na przygotowanie zmniejsza się w kolejnych etapach. Podczas każdego etapu, uczestnik który czeka na swojego pitcha będzie na sali z słuchawkami wygłuszającymi, tak aby nie słyszeć pitcha przeciwnika. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania Jury oraz Publiczności w proporcji 60/40.
 1. Harmonogram Wydarzenia zostanie przesłany Uczestnikom mailowo, a także przedstawiony na stronie Wydarzenia, Gridaly, oraz na grupie Facebook Econverse.

§5 Zasady ścieżki Wyzwanie Orange Polska

 1. Celem uczestnictwa w ścieżce Wyzwanie Orange Polska jest stworzenie rozwiązania dla partnera w wybranej przez uczestnika kategorii: Aplikacja do oceny LLMów, Inteligentny asystent handlowca lub Identyfikacja urządzeń podłączonych do Wi-Fi (szczegóły wyzwań znajdują się na stronie https://econverse.org/). 
 2. Nagrodą dla zwycięzcy, który przygotuje najlepsze rozwiązanie, w ścieżce Wyzwanie Orange Polska jest 5000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)
 3. Uczestnik rozumie i zgadza się na to, że Fundacja Econverse nabywa całość autorskich praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w zakresie nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z utworów, w tym wyników prac i materiałów dowolnego rodzaju, opracowanych i stworzonych przez uczestnika biorącego udział w Wydarzeniu, w tym własność egzemplarzy na których znajdują się takie utwory, w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ponadto na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalenie i zwielokrotnienie utworów dowolną techniką i w dowolnej formie w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy;
 2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość;
 3. wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
 4. wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych;
 5. dokonywanie skrótów, cięć, przeróbek, przemontowań, tłumaczeń;
 6. modyfikowanie całości utworów oraz ich pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 1. łączenie utworów oraz ich fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku działań uczestnika,
 2. wprowadzania do sieci Internet i Intranet,a w odniesieniu do utworów stanowiących program komputerowy przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje ponadto na polach eksploatacji określonych w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz w zakresie:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w tym w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 
  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; Fundacja Econverse będzie uprawniona do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań utworów, w tym w szczególności ich modyfikacji,
  3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii.

4. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Fundację Econverse zależnego prawa autorskiego w stosunku do utworów zawartych w utworach oraz udziela Fundacji Econverse wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty, z którymi Fundacja Econverse będzie zawierała umowy.
5. Przeniesienie na Fundację Econverse autorskich praw majątkowych przez uczestnika następuje w momencie zakończenia wydarzenia.
6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez osoby trzecie na zlecenie Fundacji Econverse wszelkich, uzasadnionych zdaniem Fundacji Econverse, zmian oraz opracowań utworów
7. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów i gwarantuje, że prawa te nie będą wykonywane, w szczególności zezwala na ich rozpowszechnianie bez podania jego imienia i nazwiska autora.
8. Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich (dalej “Umowa o przeniesienie praw autorskich”) z Fundacją Econverse przed przystąpieniem do Wyzwania Orange Polska. Podpisanie ww. umowy jest warunkiem przystąpienia do Wyzwania. Projekt Umowy o przeniesienie praw autorskich zostanie przekazany Uczestnikom do wglądu w terminie 7 dni do rozpoczęcia Wyzwania Orange Polska.

§6 Zasady ścieżki Wyzwanie Scope Fluidics

 1. Celem uczestnictwa w ścieżce Wyzwanie Scope Fluidics jest stworzenie rozwiązania dla partnera w wybranej przez uczestnika kategorii: Personalized and Precision Health, Digital and Remote Health Technologies lub Innovative Therapies and Technologies for Longevity and Systemic Health (szczegóły wyzwań znajdują się na stronie https://econverse.org/). 
 2. Nagrodą dla zwycięzcy, który przygotuje najlepsze rozwiązanie, w ścieżce jest 5000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)
 3. Uczestnik rozumie i zgadza się na to, że Fundacja Econverse nabywa całość autorskich praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w zakresie nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z utworów, w tym wyników prac i materiałów dowolnego rodzaju, opracowanych i stworzonych przez uczestnika biorącego udział w Wydarzeniu, w tym własność egzemplarzy na których znajdują się takie utwory, w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ponadto na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalenie i zwielokrotnienie utworów dowolną techniką i w dowolnej formie w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy;
 2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość;
 3. wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
 4. wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych;
 5. dokonywanie skrótów, cięć, przeróbek, przemontowań, tłumaczeń;
 6. modyfikowanie całości utworów oraz ich pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 1. łączenie utworów oraz ich fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku działań uczestnika,
 2. wprowadzania do sieci Internet i Intranet, a w odniesieniu do utworów stanowiących program komputerowy przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje ponadto na polach eksploatacji określonych w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz w zakresie:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w tym w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 
  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; Fundacja Econverse będzie uprawniona do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań utworów, w tym w szczególności ich modyfikacji,
  3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii.

4. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Fundację Econverse zależnego prawa autorskiego w stosunku do utworów zawartych w utworach oraz udziela Fundacji Econverse wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty, z którymi Fundacja Econverse będzie zawierała umowy.
5. Przeniesienie na Fundację Econverse autorskich praw majątkowych przez uczestnika następuje w momencie zakończenia wydarzenia.
6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez osoby trzecie na zlecenie Fundacji Econverse wszelkich, uzasadnionych zdaniem Fundacji Econverse, zmian oraz opracowań utworów
7. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów i gwarantuje, że prawa te nie będą wykonywane, w szczególności zezwala na ich rozpowszechnianie bez podania jego imienia i nazwiska autora.
8. Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich (dalej “Umowa o przeniesienie praw autorskich”) z Fundacją Econverse przed przystąpieniem do Wyzwania Scope Fluidics. Podpisanie ww. umowy jest warunkiem przystąpienia do Wyzwania. Projekt Umowy o przeniesienie praw autorskich zostanie przekazany Uczestnikom do wglądu w terminie 7 dni do rozpoczęcia Wyzwania Orange Polska.

§7 Nagrody

 1. Wartość nagród podczas wszystkich wydarzeń Econverse 2024 FUSE wynosi 25 000 PLN. 
 2. Podczas Econverse 2024 FUSE uczestnicy mają możliwość zdobycia:
  1. Trzech nagród zespołowych (pierwsze, drugie, trzecie miejsce) w ramach ścieżki projektu dla zespołów z sektorów e-commerce, future of work and education, industry 4.0 i lifestyle. 
  2. Nagrody Specjalnej w ramach Wyzwania Orange Polska. 
  3. Nagrody Specjalnej w ramach ścieżki #startups4Ukraine. 
  4. Nagród indywidualnych w ramach Pitch Contest Night.
  5. Partnerom Fundacji przysługuje prawo do przeznaczania dodatkowych nagród zespołom.
 3. Otrzymane nagrody rzeczowe zostaną wręczone Zwycięzcom Konkursu w dniu Wielkiego Finału Econverse 2024, a nagrody pieniężne zostaną wysłane do Zwycięzcy na koszt Fundacji Econverse, na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od dnia przekazania rachunku bankowego na adres finanse@econverse.org

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z Organizatorem w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się pod adresem mailowym: fundacja@econverse.org
 2. Wysłanie Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Aplikanta i jego Rodziców/opiekunów prawnych przez Fundację (administrator danych osobowych) dla celów niniejszej Kwalifikacji oraz informowania o przebiegu Kwalifikacji, zgodnie z RODO.
 3. Dane zawarte w Aplikacjach Aplikantów będą udostępnianie Fundacji w celu realizacji Kwalifikacji, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
 4. Imiona i nazwiska oraz wizerunek osób będących Uczestnikami Econverse 2023 oraz zdjęcia i filmy z udziałem tych osób mogą zostać opublikowane na stronie internetowej i profilu w mediach społecznościowych Kwalifikacji, Fundacji oraz przez partnerów i sponsorów Kwalifikacji w celach informacyjnych lub promocyjnych, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
 5. Aplikant przystępując do Kwalifikacji wyraża zgodę na przekazanie partnerom i sponsorom Wydarzenia swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i danych powiązanych placówek edukacyjnych oraz notatki o preferowanym sektorze i roli, motywacji do nauki, a także planach na przyszłość.
 6. Polityka prywatności znajduje się na stronie: www.econverse.org/polityka-prywatnosci

§9 Regulamin Ogólny

 1. Podczas pobytu na Wydarzeniu właściwym dla Eliminacji Regionalnych i Wielkim Finale uczestników obowiązuje: 
 • Stosowanie się do poleceń Organizatora,
 • Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników,
 • Przestrzeganie czystości na terenie Wydarzenia,
 • Bezwzględne przestrzeganie regulaminów określających warunki korzystania ze sprzętu i urządzeń.
 1. Podczas pobytu na Wydarzeniu uczestników niepełnoletnich obowiązuje pod rygorem usunięcia z wydarzenia bezwzględny zakaz:
 • Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych),
 • Posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
 • Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

§10 Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w miejscu przeprowadzania poszczególnych etapów Projektu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas przeprowadzania poszczególnych etapów Projektu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników podczas przeprowadzania poszczególnych etapów Projektu.

§11 Obowiązki Organizatora i Uczestnika

 1. W trakcie trwania poszczególnych etapów Projektu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Nieobecność Uczestnika na więcej niż 50% części Projektu online bez uzasadnionej przyczyny jak i jakiejkolwiek części stacjonarnej Projektu bez względu na jej przyczynę równoznaczna jest z jego wykluczeniem z Projektu. W wypadku nieobecności na części Online Projektu uczestnik jest zobowiązany dostarczyć uzasadnienie nieobecności na adres fundacja@econverse.org w ciągu 3 dni. 
 3. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia związane z poszczególnymi etapami Projektu. Identyfikator zostanie Uczestnikowi wydany pierwszego dnia Wydarzenia.
 4. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników Projektu jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika uniemożliwia prawidłowe prowadzenie poszczególnych etapów Projektu oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników, Prowadzący ma prawo wykreślić go z listy Uczestników.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z przestrzeni, na której odbywają się Wydarzenia związane z Projektem., zgodnie z wytycznymi, Scenariuszem Wydarzenia, a także planem zagospodarowania powierzchni. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Scenariuszem Wydarzenia, a także planem zagospodarowania powierzchni przed wejściem na teren wydarzenia. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika uniemożliwia prawidłowe prowadzenie wydarzenia, Prowadzący ma prawo wyprosić go z trwającego wydarzenia. 
 7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania pisemnie przed wydarzeniem o poważnych schorzeniach, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach.
 8. Uczestnik Projektu i jego Wydarzeń jest w pełni odpowiedzialny za swoje działania oraz w pełni odpowiada za ich następstwa. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia zdrowia i mienia wywołane działaniami Uczestników.
 9. Osoby obecne na Wydarzeniach Projektu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Wydarzenia do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach. 

§11  Lokalizacja projektu

 1. Projekt odbywa się między 12.06.2024 a 14.06.2024 w kampusie Google For Startups w Warszawie oraz na PGE Narodowym w Warszawie. 

§12 Wizerunek

 1. Uczestnik wyraża zgodę, aby w trakcie przeprowadzania wydarzenia przedstawiciele Organizatora, Prowadzący, czy też inna osoba lub podmiot medialny (telewizja, radio, prasa, blogerzy, vlogerzy, podcasterzy itp.) wskazany przez Organizatora wykonywał zdjęcia i nagrania wideo Uczestnikom wydarzenia celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej i promocji wydarzenia na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, telewizji, radiu, prasie.
 2. Za wykorzystanie wizerunku na podstawie powyższej zgody uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. W przypadku braku zgody na wykorzystywania wizerunku Uczestnika wydarzenia, jest on zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie na adres mailowy fundacja@econverse.org.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.econverse.org oraz w serwisie Facebook.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2024 r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia, poprzednie wersje regulaminu zostają uchylone.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółową treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa Załącznik §7 niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie trwania projektu. 
 5. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o wprowadzanych zmianach.

Regulamin eventu Warsaw Startup Club

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady uczestnictwa w eventach organizowanych przez Fundację Econverse, z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958429, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Uczestnictwo w eventach jest dobrowolne i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

Zasady uczestnictwa

2.1. Uczestnikami eventów mogą być osoby w wieku od 16 lat, zainteresowane startupami, technologią i innowacjami.

2.2. Rejestracja na event odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł za pośrednictwem platformy Evenea.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników oraz do zmiany harmonogramu, programu i miejsca eventu.

Opłaty i koszty uczestnictwa

3.1. Uczestnictwo w eventach jest odpłatne i wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł za pośrednictwem platformy Evenea.

3.2. Opłaty za uczestnictwo w eventach nie podlegają zwrotowi, chyba że Organizator odwoła event.

Prawa i obowiązki uczestników

4.1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich zasad i wytycznych ustalonych przez Organizatora.

4.2. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów, usług i informacji udostępnionych przez Organizatora w ramach eventu.

4.3. Uczestnik zobowiązany jest do szanowania praw innych uczestników oraz do zachowania należytej staranności i kultury osobistej.

4.4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie eventu, zarówno na rzecz Organizatora, jak i innych uczestników.

Wykorzystanie wizerunku uczestnika

5.1. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach marketingowych związanych z eventem i działalnością Organizatora, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody uczestnika oraz bez prawa do wynagrodzenia.

5.2. Wykorzystanie wizerunku może obejmować publikację fotografii, filmów oraz innych materiałów w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

6.2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

6.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://econverse.org/polityka-prywatnosci/.

Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.2. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w eventach będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Poznaniu.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.

7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - Jak przetwarzamy dane osobowe?

POLITYKA PRYWATNOŚCI Fundacja Econverse


RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE.

Dbając o dane osobowe osób współpracujących z nami, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Jej celem jest przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach je przetwarzamy, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Polityka ta wskazuje również prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fundacja Econverse 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/71 | 60-523 Poznań

KRS 0000958429 | NIP 781 203 28 96

zwaną dalej „Administratorem Danych Osobowych”. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: 

fundacja@econverse.org z dopiskiem RODO.

KOGO DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ? 

Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe: 

 • Uczestników wydarzeń, eventów, targów itp. 
 • naszych klientów oraz potencjalnych klientów,
 • naszych kontrahentów – dostawców (w tym potencjalnych),
 • partnerów biznesowych, merytorycznych itp.
 • osób reprezentujących podmioty, z którymi współpracujemy, 
 • podmiotów z którymi mamy relacje, a np. nie są jeszcze naszymi klientami.

SKĄD POZYSKALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy: 

 • z formularzy zgłoszeniowych, aplikacyjnych; 
 • w związku z uczestniczeniem przez Ciebie w naszych wydarzeniach;
 • bezpośrednio od Ciebie w wyniku naszej korespondencji, rozmowy, spotkania, przesłania informacji, skorzystania z naszych usług;
 • w ramach naszej bieżącej współpracy; 
 • z rejestrów publicznych np. CEIDG, KRS, biała lista podatników VAT;
 • z innych źródeł, w tym publicznie dostępnych, takich jak np. strony internetowe.

JAKIE MAMY CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Aby świadczyć nasze usługi, Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, ale zawsze zgodnie z prawem.

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie, gdy korzystasz z naszych usług oraz podczas kontaktów z nami. Dane te zawsze są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz przepisami krajowymi.

Poniżej znajdziesz cele przetwarzania Twoich danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

A. w celu zapisania się na nasze wydarzenia, eventy, targi itp. oraz udziału w nich ( w tym zakresie utrwalania wizerunku uczestników) przetwarzamy następujące dane osobowe:
Osoby fizyczne: Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), data urodzenia, narodowość, dane osobowe współuczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe), adres strony internetowej, wizerunek uczestników naszych wydarzeń utrwalony m.in. w formie relacji zdjęciowej, filmu oraz inne informacje, jakie nam podasz;Osoby prawne: nazwa firmy, siedziba firmy, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), numer NIP, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, jakie nam podasz.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody np. w zakresie przekazania w/w danych osobowych;art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorów danych) w celu prawidłowego świadczenia usługi w zakresie realizacji naszych wydarzeń, eventów, targów itp. 
B. w celu zawarcia i realizacji umowy, czyli świadczenie naszych usług przetwarzamy następujące dane osobowe:
Osoby fizyczne: Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), data urodzenia, narodowość, dane osobowe współuczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe), adres strony internetowej oraz inne informacje, jakie nam podasz;Osoby prawne: nazwa firmy, siedziba firmy, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), numer NIP, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, jakie nam podasz.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami;art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratorów danych) np. w celu kontaktu z Tobą, przekazania Tobie informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy
C. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), nazwa firmy, siedzibę firmy, adres do korespondencji, numer NIP, numer REGON, numer PESEL/ data urodzenia, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, które nam podasz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawnie ciążący obowiązek), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
D. w celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych np. rozpatrzenie reklamacji, skargi przetwarzamy następujące dane osobowe:
Osoby fizyczne: Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), data urodzenia, narodowość, dane osobowe współuczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe), adres strony internetowej oraz inne informacje, jakie nam podasz;
Osoby prawne: nazwa firmy, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), siedziba firmy, numer NIP, REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, jakie nam podasz.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratorów danych) np. w celu kontaktu z Tobą, rozpatrzenie skargi, reklamacji.
E. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Osoby fizyczne: Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), data urodzenia, PESEL, narodowość, dane osobowe współuczestników – imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne informacje, jakie nam podasz;Osoby prawne: nazwa firmy, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), siedziba firmy, numer NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, jakie nam podasz.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) np. w celu ustalenia, dochodzenia lub bronienia się przed roszczeniami ze strony m.in. uczestników, klientów/ kontrahentów i osób trzecich.
F. w celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert /zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane jakie nam podałeś;
Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z naszych usług podejmujesz po pewnym czasie od otrzymania od nas oferty a podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) np. w celu umożliwienia Tobie skorzystania z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty. 
G. w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Osoby fizyczne: Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), data urodzenia, numer PESEL, narodowość, dane osobowe współuczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe), adres strony internetowej oraz inne informacje, jakie nam podasz;Osoby prawne: nazwa firmy, siedziba firmy, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), numer NIP, REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego oraz inne informacje, jakie nam podasz.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), np. celem jest dowiedzenie pewnych faktów związanych z realizacją umowy, świadczenia, gdy jakiś organ państwowy tego zażąda;art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawnie ciążący obowiązek), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
H. w celu administrowania stroną internetową w momencie korzystania z niej dane mogą zapisywać się automatycznie, przy czym możesz w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję albo „nie zezwalaj na zapisywanie danych” albo „usuń w momencie zamknięcia wszystkich domen”. W ramach tego celu możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:
Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, 
podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody np. ustawienia na stronie; art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) np. posiadanie możliwości administrowania stroną internetową. 
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies. 
I. w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane:
Osoby fizyczne: Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), data urodzenia, narodowość, dane osobowe współuczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe), adres strony internetowej oraz inne informacje, jakie nam podasz;Osoby prawne: nazwa firmy, siedziba firmy, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), numer NIP, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, jakie nam podasz.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes np. udzielenie odpowiedzi na zapytania, wysłanie oferty. 
J. w celu wysyłki newsletter-u, przetwarzamy następujące dane:
Osoby fizyczne: Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu)
Osoby prawne: nazwa firmy, siedziba firmy, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu), imię i nazwisko
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na otrzymywanie od nas newsletteru.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich danych w naszej firmie, a w szczególności o zapewnienie poufności oraz integralności, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, jak m.in. 

 • na bieżąco przeprowadzamy analizę ryzyka, aby we właściwy sposób dopasować rozwiązania do potencjalnych zagrożeń związanych z naruszeniami;
 • dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania ich zadań;
 • na bieżąco podpisujemy umowy powierzenia z podmiotami, którym zlecimy przetwarzanie danych osobowych, ale także dbamy, aby podmioty te gwarantowały najwyższy poziom bezpieczeństwa; 
 • dostęp do systemów jest ściśle kontrolowany, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

 1. W ramach naszej działalności przetwarzamy Twoje dane osobowe na różnych portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Instagram, Facebook, EventBrite, Evenea, X, TikTok. Przetwarzanie danych odbywa się w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych. 
 1. Cele przetwarzania danych:
 • Komunikacja i interakcja z użytkownikami: Odpowiadanie na zapytania, komentarze i wiadomości użytkowników, budowanie relacji oraz zwiększanie zaangażowania;
 • Marketing i promocja: Promowanie naszych usług, produktów, wydarzeń oraz kampanii marketingowych poprzez publikowanie postów, reklam i ogłoszeń;
 • Organizacja wydarzeń: Zarządzanie rejestracjami na wydarzenia, informowanie o szczegółach wydarzeń oraz komunikacja z uczestnikami;
 • Analiza i statystyka: Analizowanie aktywności użytkowników, monitorowanie zasięgów i efektywności naszych działań marketingowych;
 • Budowanie wizerunku firmy: Prezentowanie naszej działalności, osiągnięć oraz angażowanie się w dialog z użytkownikami.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych:
 • Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkowników poprzez interakcje z naszymi profilami i treściami.
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Przetwarzanie danych w celach marketingowych, komunikacyjnych oraz analitycznych jest uzasadnione naszym interesem w promowaniu naszej działalności oraz zwiększaniu zaangażowania użytkowników.
 1. Zapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a wszelkie informacje są chronione odpowiednimi środkami bezpieczeństwa. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych znajdziesz bezpośrednio na stronie: LinkedIn, Instagram, Facebook, EventBrite, Evenea, X, TikTok

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

CZY PROWADZIMY ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE?

W ramach organizowanych przez nas wydarzeń, stosujemy profilowanie uczestników, aby lepiej dopasować nasze usługi do ich potrzeb i oczekiwań. 

Profilowanie obejmuje zarówno dane behawioralne, takie jak zachowania uczestników podczas wydarzeń, ich interakcje z różnymi elementami programu, jak i dane psychologiczne, które pozwalają na głębsze zrozumienie motywacji, zainteresowań oraz preferencji uczestników. 

Dzięki temu możemy tworzyć bardziej angażujące i spersonalizowane doświadczenia, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Wszystkie zebrane dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, zapewniając pełną poufność i bezpieczeństwo informacji.

Podstawy prawne przetwarzania danych zgodnie z RODO:

 • Zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) — Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby profilowania odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody uczestników.
 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) — Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest uczestnik, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb.
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) — Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak analiza i doskonalenie oferowanych usług, pod warunkiem, że interesy te nie naruszają praw i wolności uczestników.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Twoje dane możemy przekazywać:
 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 2. naszym partnerom wydarzeń, eventów, targów oraz innych działalności, w ramach których korzystamy ze wsparcia podmiotów zewnętrznych – dotyczy to głównie uczestników naszych działań.
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 1. podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów;
 2. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
 3. podmiotom, którzy dostarczają nam systemy teleinformatyczne, z których korzystamy na co dzień; 
 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 5. podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową;
 6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
 7. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową;
 8. podmiotom, które przygotowują dla nas relacje zdjęciowe oraz filmowe z naszych wydarzeń, eventów, targów itp. 
 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp.
 1. Nie możemy przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej jednak, zapewniamy, że każde takie żądanie jest przez nas bardzo starannie i wnikliwie analizowane, aby przypadkowo nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej. 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (do państw trzecich)

 1. W związku ze współpracą z partnerami z Wielkiej Brytanii oraz USA, przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zapewniamy, że każde przekazanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe i zapewnić ich zgodność z europejskimi standardami ochrony danych.
 1. Przekazywanie danych opiera się na jednej z poniższych podstaw prawnych:
 • Standardowe Klauzule Umowne: Korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zobowiązują odbiorców danych do przestrzegania odpowiednich standardów ochrony danych.
 • Decyzje o Adekwatności: W przypadku przekazywania danych do Wielkiej Brytanii, korzystamy z decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności, która stwierdza, że Wielka Brytania zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Inne odpowiednie zabezpieczenia: W sytuacjach, gdy stosowanie standardowych klauzul umownych lub decyzji o adekwatności nie jest możliwe, możemy stosować inne odpowiednie zabezpieczenia, takie jak wiążące reguły korporacyjne lub specyficzne klauzule umowne dostosowane do potrzeb konkretnego transferu danych.
 1. Zapewniamy, że współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy przestrzegają rygorystycznych standardów ochrony danych. Regularnie monitorujemy i weryfikujemy ich praktyki dotyczące przetwarzania danych, aby zapewnić, że Twoje dane są chronione zgodnie z najwyższymi standardami.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przekazywania Twoich danych poza EOG, zachęcamy do kontaktu z Nami.

WSPÓŁPRACA Z GOOGLE, GOOGLE ANALYTICS ORAZ MICROSOFT

 1. Korzystamy z usług Google, Google Analytics oraz Microsoft, które mogą wymagać przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG.
 • Google i Google Analytics: W ramach korzystania z usług Google oraz Google Analytics, Twoje dane mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google przestrzega standardowych klauzul umownych oraz innych mechanizmów zgodnych z RODO, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych. Link do polityki prywatności 
 • Microsoft: Współpracujemy z Microsoft w zakresie przechowywania i przetwarzania danych na ich platformach chmurowych, takich jak Azure i Office 365. Microsoft również przestrzega standardowych klauzul umownych oraz innych mechanizmów zgodnych z RODO, aby chronić Twoje dane osobowe. Link do polityki prywatności.

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie do poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 1. trwanie umowy oraz po jej ustaniu, jednak nie dłużej niż przez 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy.
 2. do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 3. 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, ale nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy.
 4. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego, np. przechowywanie faktur i rachunków.
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.
 6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych.
 7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 8. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. 
 1. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA? 

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych. 
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. 
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. 
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
 • Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane. 
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie do prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych /zostały one wymienione w punkcie trzecim przedmiotowej Polityki prywatności/ w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.
 2. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 3. Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez wysłanie maila na adres fundacja@econverse.org z dopiskiem „RODO”.

JAK ZREALIZOWAĆ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres fundacja@econverse.org z dopiskiem „RODO”.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylające dyrektywę 95/46/WE).
 1. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej lub w siedzibie Administratora danych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 3 czerwca 2024.

Polityka plików cookies | www.econverse.org


Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki „cookies” oraz jak my je wykorzystujemy. Należy zapoznać się z tą polityką, aby zrozumieć, jakiego rodzaju pliki cookies używamy, jakie informacje zbieramy za ich pomocą i w jaki sposób pliki cookies są wykorzystywane. Natomiast więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy, zabezpieczamy dane osobowe użytkowników strony, można znaleźć w naszej polityce prywatności. 

Niniejsza polityka mówi także jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam podajesz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki dotyczące plików cookies, skontaktuj się z nami: 

 • listownie: Fundacja Econverse | ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/71 | 60-523 Poznań 
 • e-mail: fundacja@econverse.org

Co to jest plik „cookies”?

„Cookies” zwane także jako ciasteczka, to krótkie informacje/pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby, które nie posiadają uprawnień nie miały do tego dostępu. 

Mogą być one odczytywane przez Nas jako Administratora danych osobowych, a także przez systemy należące do innych zaufanych podmiotów, z których technologii korzystamy. 

W jakim celu używamy plików „cookies”?

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość.

Jak możesz kontrolować pliki cookies?

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. 

Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Jak to zrobić?

Kontrola – przeglądarka internetowa: jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji w tym zakresie możesz znaleźć na stronie: https://www.aboutcookies.org/

Co się stanie, jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies?

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, LinkedIn, Instagram etc.

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu: 

 • aż do opuszczenie przez Ciebie strony internetowej lub też wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dotyczy to głównie plików cookies technicznych;
 • niektóre pliki cookies mogą pozostać na Twoim urządzeniu aż do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie. 

Krótki przewodnik jak wyłączyć pliki cookies z Twoich przeglądarek internetowych

Producenci przeglądarek udostępniają strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookies w ich produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej. 

W przypadku innych przeglądarek prosimy o sprawdzenie w dokumentacji udostępnionej przez dostawcę przeglądarki.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram